แถลงข่าวการจัดงาน 5 ธค.

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนมหามงคล ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้านอย่างล้นพ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยมาโดยตลอด


คำว่า “ครู”  คือ ผู้ถ่ายทอด ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายทอดพระราชดำรัสแก่นิสิตนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาในทุกครั้ง ทุกโอกาส และทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่สื่อไปยังนิสิตนักศึกษาและคนไทยทุกคนที่ได้รับฟัง ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนไทยในการน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่าง เช่น การทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล จะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่ง เพื่อให้ความรู้ ให้แนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่


ภาพการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปในสถานที่ต่างๆ ภาพให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นครู เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ประชนชาวไทย


ศธ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาเป็นล้นพ้น จึงได้เสนอถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ด้วยความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลในพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ประเทศชาติและการศึกษาไทย


ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ ศธ.จะได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ด้วยการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ของ ศธ. ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย


 

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโดยรอบ ศธ.   กิจกรรมภายในงาน ได้แก่


1) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารราชวัลลภ


2) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 19.19 น. ที่บริเวณเวทีกลางหน้า ศธ.


3) การลงนามถวายพระพรออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ศธ.  http://www.web.moe.go.th/moeecard/


4) นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานสังกัด ศธ. 15 หน่วยงาน


5) การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษา


6) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานและนักเรียนนักศึกษา


7) การบรรพชาสามเณรของสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 13 เขตๆ ละ 87 รูป รวม 1,131 คน


8) คาราวานจิตอาสาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 5 องค์กรหลัก สำนักงานรัฐมนตรี และ 7 องค์กรในกำกับ เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ และพระสงฆ์อาพาธตามโรงพยาบาลสงฆ์ และจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ได้แก่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  • ร่วมกิจกรรมในงาน “รักพ่อ” ของสำนักนายกรัฐมนตรี   ศธ.ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคมนี้
  • ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช    ศธ.ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 1/12/25
57