แต่งตั้ง ผอ.สพท.20 ราย

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2557 (1/3)
เห็นชอบแต่งตั้ง ผอ.สพท.


ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีวาระสำคัญที่ได้พิจารณาจำนวนมาก “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” ขอนำลงเผยแพร่ผลการประชุมในวันที่ 21, 22 และ 30 พฤศจิกายน 2557
  • อนุมัติย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอ


1) อนุมัติย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย คือ นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม. เขต 38 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 39


2) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 19 ราย ได้แก่


– นายอำนาจ บุญทรง ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1


– นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2


– นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1


– นายสง่า ศรีงาม ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


– นายอภินันท์ บุญรอด ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2


– นายประนอม เชื้อหมอ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2


– นายไพรวัลย์ จันทะนะ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2


– นายธานินทร์ ชลจิตต์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2


– นายภูมิพัทร เรืองแหล่ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3


– นางสุดา สุขอ่ำ (จินตกานนท์) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2


– นายพรชัย โพคันโย ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5


– นายรอง ปัญสังกา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2


– นายสุดใจ มอญรัต ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3


– นายวุฒิพล ฉนำกลาง ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2


– นายสมรักษ์ ถวาย ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1


– นายประหยัด สุขขี ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3


– นายสมชาย รองเหลือ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 38


– นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 9


– นายพะยอม วงษ์พูล ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 42


  • รับทราบและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 169 เขต โดยเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง สำหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นควรให้ไปดำเนินการหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียน และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการเสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้มีการเสนอรายชื่อใน 2 เขต และอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอถอนรายชื่อทั้งหมดเพื่อนำกลับไปหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ประกาศตั้ง


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบในครั้งนี้ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ

  • เห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554


โดยมีสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นผู้น้อย ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล 2) ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องรองรับการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล


ดรุวรรณ บุญมาก
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/11/2557