แต่งตั้งโยกย้าย

ศึกษาธิการ – เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

  • นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เลขาธิการ กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)

  • นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่ คสช. มีมติ และเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

ส่วนความคืบหน้าในการเสนอแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร ระดับ 10 และ 11 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายจำนวน 10 ตำแหน่ง ไปยังหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. พิจารณากลั่นกรองแล้ว ได้แก่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง, ส่วนระดับ 10 ได้แก่ รองเลขาธิการ สกศ. 2 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) 2 ตำแหน่ง, รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) 1 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง และเลขาธิการ กศน. 1 ตำแหน่ง

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้กำหนดกรอบเวลาแล้วว่า ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 กันยายน 2557 เพื่อเสนอให้ ครม.ชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/7/2557