แต่งตั้งศาสตราจารยย์ และอธิการบดี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์และอธิการบดี


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย และแต่งตั้งอธิการบดี 3 ราย คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แต่งตั้งศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 3 ราย ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์บรรเจิด จงสมจิตร  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557  2. รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปการละคร สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557  3. รองศาสตราจารย์รัตนวรรณ มกรพันธุ์  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558


(รายละเอียดเพิ่มเติม)แต่งตั้งอธิการบดี 3 ราย


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้
  • นายสมชาย สันติวัฒนกุล  ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติม)  • นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์  ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติม)  • นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์  ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติม)อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/8/2559