แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
  • ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  • นายพีระ รัตนวิจิตร  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  • นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร