แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 ราย


รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
จำนวน 5 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้


1) นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ
สภาการศึกษา


2) นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


3) นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


4) นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


5) นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 
  นายพินิติ รตะนานุกูล นายวัชรินทร์ จำปี นายกมล ศิริบรรณ นายรังสรรค์ มณีเล็ก

       นายพิษณุ ตุลสุข

 
เลขาธิการ
สภาการศึกษา
รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

          รองเลขาธิการ
          สภาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ.ได้เสนอชื่อให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน