แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


โดยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุนทร บุญญาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ นายชีพ จุลมนต์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร