แต่งตั้งข้าราชการ

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พิมพ์
ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธำรงธาดาเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนี้


๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
๒.ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.นายวรกร คำสิงห์นอก ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน