แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


   ๑. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   ๓. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ๔. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
   ๖. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช)
   ๗. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา)
   ๘. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ (อุบลราชธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี)
   ๙. นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี) ดำรงตำแหน่ง  ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
   ๑๐. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ภูเก็ต) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี   
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร