แข่งทักษะระดับชาติ ช่างฝีมืออาชีวะครั้งที่ 1


 


         ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนพระดาบส   ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีฝีมือช่าง และประกอบอาชีพได้ในระยะเวลา 1 ปี มี 12 สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนสร้างช่างฝีมือ ให้ผู้เรียนจบมีงานทำ 100%


          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26-28 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการแข่งขันของผู้เรียนอาชีวะสร้างช่างฝีมือจากสถานศึกษานำร่อง 12 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ และยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพในแต่ละทักษะงาน ซึ่งอาชีวะเชื่อมั่นว่าเมื่อผู้เรียนกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


  


             สำหรับผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มีดังนี้ ทักษะงานตะไบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฮาฟิช  เจ๊ะเม๊าะ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเสกสรรค์  สิงห์ใจ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายอภิชาต  คมขำ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 
             ทักษะงานเชื่อม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายนุติ  ตะก้อง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธีระพันธ์  บุญยงค์  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายกิตติวัฒน์  ศรีพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร


              ทักษะงานไม้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภควัช  มีศรี  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายคิรินทร์  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุไลมาล  มามะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี


              และทักษะงานไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวสันต์  บุญศรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายสมพงษ์  มาลากรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่ นายภาคภูมิ  สีสว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ