แก้ไขกำหนดการและวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ