เห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่
14 มีนาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
คือ เห็นชอบ
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579

ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนฯ
และมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ
 เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง
ชัดเจน และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
 พ.ศ.2560-2579 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี
 มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 การผลิตและพัฒนากำลังคน
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา


บัลลังก์
โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
14/3/2560