เห็นชอบตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นการดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาเป็นระยะ ๆ ด้วย


สาระสำคัญของเรื่อง


การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1) เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


2) เพื่อริเริ่ม วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา


3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ อื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


4) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


บทบาทหน้าที่


1) พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา


2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก


3) ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/7/2560