เห็นชอบตั้งรองเลขาธิการ กกอ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ รับโอน รศ.ประวิต เอราวรรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)


CR: ภาพประกอบจาก Thai PBS

● แต่งตั้ง รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ รับโอน รศ.ประวิต เอราวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) (มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ศธ.รายงานว่า

1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (ศพอต.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับ สจล. ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) ได้ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

สำหรับการจัดการศึกษาของสถาบัน จะเป็นความร่วมมือระหว่าง CMU และ สจล.ดังนี้

  • ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของ CMU เป็นหลัก ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำกับดูแลงานวิจัยรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนในสหรัฐอเมริกา

  • การเรียนการสอนในประเทศไทย จะใช้คณาจารย์จาก CMU ซึ่งมาทำวิจัยในประเทศไทยหรือผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับคณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่านการรับรองจาก CMU โดยจะต้องไปร่วมจัดการศึกษาและทำวิจัยกับคณาจารย์ของ CMU ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรอง

  • การกำกับดูแลด้านการวิจัย จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของ CMU และภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ

  • กระบวนการรับนักศึกษา CMU จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของการรับนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจาก CMU


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
24/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน