เสวนา ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย

 

เสวนา ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย

                   ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย” ซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการที่เน้นการใช้ผลงานวิจัยที่ได้จากการสำรวจสถานภาพของความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษามาสนับสนุนและเป็นข้อเสนอทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบการศึกษาไทยรวมทั้งรัฐบาลในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งผลของการเสวนาจะทำให้ได้รูปธรรม ของการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และการเชื่อมโยงผลงงานวิจัยกับชีวิตประจำวันที่มีรากฐานมาจากหลักวิชาการรวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในมุมมองจาก เศรษฐศาสตร์การศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทย

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.