เสมา3 เยี่ยม รร.สอนคนตาบอดลำปาง ย้ำการให้โอกาสอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 28 มิถุนายน 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเห็นและนักเรียนพิการ พร้อมติดตามภารกิจของ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด และคนพิการลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ สช. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วม และมีนางรัตนา เหมจินดา คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ตลอดจนคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรายงานการจัดการศึกษาของจังหวัดลำปาง พบว่าสถานศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 742 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษารองรับการเปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการนิเทศก์ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งพบว่าในภาพรวมสถานศึกษามีความพร้อมเปิดภาคเรียน 100% โดยโรงเรียนมีระบบรองรับการสอนออนไลน์ ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา พร้อมทำการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ของ สช. และคู่มือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของผู้ปกครองและนักเรียน ก็มีความพร้อมเช่นกัน
 
สำหรับโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง มีนักเรียนในความดูแลของมูลนิธิพิทัษ์ดวงตาลำปาง รวม 60 คน จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางสติปัญญา ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ มีทักษะการดำรงชีวิต และได้รับการศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 1) นักเรียนในระบบ 30 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.6 2) นักเรียนเรียนร่วม ในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองลำปาง 15 คน และ 3) กลุ่มฝึกอาชีพและเรียน กศน. 5 คน โดยฝึกการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ผักอินทรีย์ และนวดแผนไทย
 
ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหน้ากากอนามัยจากพี่ กศน. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของน้องนักเรียนโรงเรียนเอกชน กว่า 700 ชิ้น รวมทั้งตุ๊กตาแก่นักเรียนโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด และคนพิการลำปาง
 
"ขอแสดงความชื่นชมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาทั้งกว่า 700 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือของภาคการศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมไปยังผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่ปลูกฝังในเรื่องของการให้ การแบ่งปันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ที่แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว แต่ก็ยังมาช่วยนำเสนอผลงานความภาคภูมิใจในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ (World robot Olympiad) ถือเป็นสร้างทั้งคนเก่งและคนดี มีความกตัญญู ที่พร้อมจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไปสร้างความเจริญงอกงามในทุกพื้นที่ของลำปาง
นอกจากนี้ ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด และคนพิการลำปาง ซึ่งจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญา "ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม" โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมจัดรายวิชาพัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทักษะการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (Q&M) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป พร้อมส่งเสริมการเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ ในโครงการเอไอเอส สร้างอาชีพคอลเซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางสายตา กับบริษัทแอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างทักษะการทำงานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองในอนาคต เพราะคนทุกคนย่อมต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น โรงเรียนจึงถือเป็นผู้ให้โอกาส และสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/6/2563
>