เสมา3 เดินหน้าพัฒนาทุกตารางเมตรของห้องสมุดย่านตาขาว สู่การเรียนรู้คนตรังทุกช่วงวัย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 กรกฎาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. เดินหน้าสร้างแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง อย่างมีมาตรฐานตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร กศน. และเครือข่าย ตลอดจนนางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ "การดำเนินงานในภาพรวมของห้องสมุดแห่งนี้ ถือว่าเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มีสมาชิกห้องสมุด 3,516 คน และมีผู้ใช้บริการกว่า 1,000 คนต่อเดือน จัดบรรยากาศและมุมหนังสือได้อย่างลงตัว มีหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ ICT ย่านตาขาว สำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ แหล่งดิจิทัลชุมชน และอบรมการค้าออนไลน์แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังดูแลให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนบรรณารักษ์ก็มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส บ่งบอกถึงการมีจิตบริการที่ดี

ขอฝากให้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาทุกตารางเมตรของห้องสมุด เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ อาทิ การปลูกมะละกอและพืชผักพันธุ์พื้นถิ่น การดูแลสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการในการเข้ารับบริการ อาทิ กิจกรรมการรู้หนังสือ การอ่านเคลื่อนที่ในหมู่บ้าน ชุมชน จัดสื่อหนังสือให้เหมาะกับนักอ่านทุกช่วงวัย รวมทั้งการจัดทำ QR Code เพื่อบรรยายและบอกเล่าเรื่องราว ตลอดจนประวัติความเป็นมาของห้องสมุด เพื่อสร้างการรับรู้ในยุค 4.0 ที่จะเกิดความหวงแหนและดูแลรักษาให้คงอยู่คู่พื้นที่นี้โดยคนย่านตาขาวเอง

ในส่วนของความก้าวหน้าในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรี ที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงแก่ผู้ทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไปสู่เป้าหมายการยกระดับเป็นห้องสมุดดิจิทัล "Digital Library" เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/7/2563
>