เสมา2 ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ “แบบชี้เป้า TPMAP”

ภารกิจ รมช.ศธ 12 พฤศจิกายน 2563
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยระบบบริหารข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายประสิทธิ์ เทียมเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้มีรายได้น้อย จำนวน 465 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 286 ครัวเรือน ซึ่งเกิดความสำเร็จจากการที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ และมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา มีการบูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและทีมปฏิบัติระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่าวต่อเนื่อง

"ขอแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2561 ได้ตามเป้าหมาย สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคน และรับรู้ปัญหาทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา การสร้างอาชีพ และรายได้ เป็นต้น ทั้งยังนำ TPMAP มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยกำหนดแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และต่อยอดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สู่สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข City Of Happiness" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการครอบครัวนายถาวร อินทร์พันธุ์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และนางสาวศิริเพ็ญ เสาธงชัย ที่โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/11/2563
>