เสมา 3 ร่วมพิธี “ทบทวนคำปฏิญาณ-บวงสรวง-ประดิษฐาน ร.6" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มาประดิษฐาน ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยทุกปีที่ผ่านมา ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ลูกเสือทุกหมู่เหล่า กำหนดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
สำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการขอพระบรมพระราชานุญาต งดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ แต่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เหล่าลูกเสือได้แสดงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พระผู้มีพระคุณ และผู้มีพระคุณต่อกิจการลูกเสือไทย ประกอบกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ย้ายที่ทำการใหม่จากอาคารศาลาวชิราวุธ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ พร้อมได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ ด้วย จึงได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง และประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
อนึ่ง ดิฉันขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมลูกเสือที่แสดงออกถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ นับได้ว่า เป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างแท้จริง
สำหรับปี 2564 นับว่าเป็นปีมิ่งมงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งของคณะลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้สนองพระราชดำริ เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยการขอพระราชทาน “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดำเนินโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” โดยในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 10,780 คน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จำนวน 184,800 คน ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า พี่น้องลูกเสือจะมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไป จึงขออนุญาตให้นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ และขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณกับคณะลูกเสือ และขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ ตามลำดับ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ว่า ด้วยวันนี้ เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง เหล่าคณะลูกเสือจึงได้มารวมกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจการลูกเสือของประเทศไทย นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพราะกระบวนการลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ได้ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน ได้บ่มเพาะ ความเข้มแข็ง ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์และการสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะเด็กและเยาวชนลูกเสือ ทั้งในประเทศไทย และเด็กเยาวชนลูกเสือทั่วโลก
การปลูกฝังและบ่มเพาะด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือมีคุณสมบัติและคุณลักษณะในเรื่องของ การมีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง แสดงออกได้ว่ามี ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องอาศัยความรักและความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริงของพวกเราเหล่าบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ทำหน้าที่ในการเจียรนัยให้เด็กและเยาวชนลูกเสือทั้งหลาย ได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญดังกล่าว
ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ดิฉันมีความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมให้กิจการของลูกเสือไทยในความรับผิดชอบ สามารถปลูกฝัง บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนลูกเสือไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จตามภารกิจของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงขอให้ท่านบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ทำหน้าที่นี้ทั่วประเทศ ได้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีศรัทธาร่วมกันกับดิฉัน เพื่อการร่วมมือ ร่วมใจผลักดันให้กิจการลูกเสือไทยได้ประสบความสำเร็จ สำหรับเด็กและเยาวชนลูกเสือทั้งหลาย ขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เพื่อแต่ละคนจะได้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะของลูกเสือครบถ้วน ด้วยความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ
ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักตร์พระบรมราชานุสรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงขอให้บุคลากรทางการลูกเสือ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือที่อยู่ ณ ที่นี้ และลูกเสือทั้งหลายทั่วประเทศ จงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราชาวลูกเสือไทย ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติมีความรัก สามัคคีและมีระเบียบวินัย เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองที่มีแต่ความสงบสุขสมบูรณ์ตลอดไป
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/7/2564