เสมา 2 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” โดย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” พร้อมทั้ง นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” หลักสูตรที่ 7 ในวันนี้ และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในวันนี้ ตลอดจนขอขอบคุณที่ทุกท่านได้มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้

โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์จากท่านวิทยากร ทั้งในหลักสูตรนี้ และทุก ๆ หลักสูตร เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
31/8/2564