เสมา 2 เปิดการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหาร และครูสถานศึกษอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 โดยมีนายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ผู้บริหารและครู ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมมิราเคิส แกรนด์ คอนเวนชั่น

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นอย่างดี และมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของคนในชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพพลวัตรของสถานการณ์ ตลอดจนต้องร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาตลอดไป

การอาชีวศึกษาเอกชน ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ที่ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นทั้งการบริหารจัดการการเสริมสร้างศักยภาพครู และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและรัฐบาล ได้กำหนดให้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงต้องปรับวิธีคิดใหม่ ทันสมัย ปรับตัว ปรับหลักคิด และวิสัยทัศน์อย่างสร้างสรรค์

การอาชีวศึกษาเอกชน จึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้เรียน อันจะนำไปสู่เป้าหมายการศึกษาเพื่ออาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนอาชีวศึกษาชาติสามารถขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
30/11/2564