เสมา 1 ตั้ง "ประเสริฐ บุญเรือง" เป็นโฆษก ศธ.และ "รักขณา ตัณฑวุฑโฒ" เป็นรองโฆษกฯ

เสมา 1 ตั้ง “ประเสริฐ บุญเรือง” เป็นโฆษก ศธ.และ “รักขณา ตัณฑวุฑโฒ” เป็นรองโฆษกฯ

(13 ธ.ค. 62) นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นไปด้วยความถูกต้อง สร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. นายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวง
2. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองโฆษกกระทรวง

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการแถลงข่าวผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประสานงานและจัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงแถลงข่าวโดยเฉพาะในเวลาที่มีประเด็นสำคัญหรือประเด็นฉุกเฉิน ชี้แจงหรือแก้ข่าวที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันจะก่อความเสียหายต่อส่วนรวมให้ทันการณ์ ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใกล้ชิด รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ