เลขา ‘ศรีชัย’ เปิดติวเข้ม "ผู้บริหารยุคไทยแลนด์ 4.0" มอบสถาบัน กศน.ภาคใต้รุกเต็มที่


          ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “ผู้บริหารยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การต่อยอดความสนใจของผู้เรียน การบูรณาการการทำงานร่วมกันของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. และในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษาปอเนาะ โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางโรงเรียนพระดาบสโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร โครงการน้อมนำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ และ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้          ดร.ศรีชัย กล่าวต่อไปว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. และบุคลากรทุกระดับ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกคนเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร ที่ปฏิบัติงานโกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันอันจงส่งผลโดยตรงกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ และทีมงานที่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในองค์กร เนื่องจากการผลักดันให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้นย่อมต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่าย เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและครู กศน.ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การที่ผู้บริหารจะนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้จะต้องมีการรพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงานด้วย          ด้าน นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (สถาบัน กศน.ภาคใต้) กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้ง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการตนเอง วางแผนและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 (กลุ่มผู้บริหาร) จำนวน 64 คน และ รุ่นที่ 2 (กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา) จำนวน 100 คน รูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี 2 วัน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หัวข้อ ได้แก่ การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารงานเชิงคุณภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และเนื้อหาเกี่ยวกับผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภาคสนาม 1 วัน ณ อบจ.สงขลา และ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่มา : กศน.