เลขาธิการ สกศ. ย้ำการผลิตครูต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ


          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม การเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า การฝึกหัดครูไทย” พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดครู นำเสนอองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการฝึกหัดครูไทย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐๐ คน


          เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวตอนหนึ่งว่า การผลิตครูในปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก ต้องผลิตครูตามความต้องการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ คำนึงถึงจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มผู้ที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนน้อย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวอย่างไร ระบบการผลิตครูควรเป็นระบบใด รวมถึงการฝึกหัดครู การบรรจุแต่งตั้ง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่จะต้องช่วยกันขบคิด การเสวนาในวันนี้จะช่วยตอบข้อคำถามที่กล่าวมา ให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.