เลขาธิการ กกอ. เป็นประธานมอบสิทธิ์ในการใช้แกรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษTell me More ให้มหาวิทยาลัยแม่ข่าย ทั้ง 9 แห่ง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
         นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานมอบสิทธิ์ในการใช้แกรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษTell me Moreให้มหาวิทยาลัยแม่ข่าย ทั้ง 9 แห่ง นำไปใช้งานในกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนด้านเรียนภาษาอังกฤษทั้งนิสิต-นักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา