เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


          เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เร่งขับเคลื่อนภารกิจรองรับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดใหม่          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) คณะผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗ ท่าน ซึ่งจะต้องมีภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึงขอบคุณคณะทำงานฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอด ๒ ปีตามวาระ กอปศ.          ที่ประชุมได้หารือติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมและรายสำนัก/กลุ่ม ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขอบคุณทุกสำนักที่ได้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับทราบรายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปด้าน  การศึกษาของ สกศ. ครอบคลุม ๗ วาระหลัก ๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง ๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ๓) การปฏิรูปเพื่อบดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ ๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
          นอกจากนี้ สกศ. ยังเตรียมจัดการเสวนาการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า National Ed. Forum : Rally for Better Quality of Education วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับเนื้อหารายละเอียดในการนำเสนอสาระงาน และสถานที่เหมาะสม โดยที่ประชุมยังได้รับทราบการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัด สกศ. ที่ว่าง ๗ อัตรา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการปรับย้ายตำแหน่งภายใน โดยเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมเพื่อยกดับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่าง ๆ และลดภาระการใช้กระดาษ          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ต้องเป็นผู้นำในการเสนอแผนขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาชาติต่อรัฐบาลชุดใหม่ โดยบูรณาการแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสกศ. ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย สกศ.จะได้เร่งสรุปข้อเสนอการดำเนินงานนโยบายการศึกษาชาติรายงานต่อรัฐบาลตามลำดับ

ที่มา : สภาการศึกษา