เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562


          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสพฐ 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้1. การรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
3. การแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
5. โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (big data)
7. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น
ที่มา : สพฐ.