เร่งพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวเอกชน

       ๒๑ พ.ย. : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมติดตามงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคาราชวัลลภ โดยที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในหลายเรื่อง ทั้งนี้มีประเด็นที่สำนักงานปลัดกระทรวงจะต้องเร่งดำเนินการประกอบด้วย เรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน​ตามนโยบายเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ของกระทรวง และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให้มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์และสามัคคี มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียนอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการ อาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะนำมาใช้จะศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วได้ผลดี เช่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา หรือ “พรี-อาชีวะ” รวมทั้งให้มีการอบรมหลักสูตรลูกเสือร่วมด้วย โดยขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในการร่วมเป็นวิทยากรอบรม และจะเริ่มดำเนินการนำร่องในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลก่อน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว อีกว่า นอกจากนั้นได้มอบหมายให้สช. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒(ศธภ.๑๒) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาตอน ต้น (อิบติดาอียะห์) เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แทนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและลงนามประกาศให้ใช้หลักสูตรดัง กล่าวต่อไป

“ทั้งนี้ ให้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรอิบติดาอียะห์กับหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ เพื่อนำผลการศึกษามาปรับให้มีการบูรณาการกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษามีประสิทธิผลการเรียนในวิชาสามัญ เพิ่มมากขึ้น” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

สารนิเทศ สป.
21/11/57