เร่งผลักดันเพิ่มครูผู้สอนคนพิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ได้หารือถึงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พม.) สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (กสทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตลอดจนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ สำนักงาน กศน. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. และ สช.


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยมีผลการสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ที่สำรวจแล้วใน 64 จังหวัด พบว่า ผู้พิการมีความต้องการด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ต้องการฝึกอาชีพกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีความต้องการเรียนรายบุคคลที่บ้านมากที่สุดด้วย


จากข้อมูลดังกล่าว ตนมีความห่วงใยต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นอย่างมาก เพราะต้องยอมรับว่า ตอนนี้ครูไม่เพียงพอ และยังมีผู้พิการอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการศึกษา จึงได้มอบเป็นนโยบายให้สำนักงาน กศน. เร่งสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำมาประกอบการวางแผนและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2563-2564 ทั้งในภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของครูผู้สอน ที่จะต้องวางแผนพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณที่จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอกับสัดส่วนผู้เรียน พร้อม ๆ กับปรับบทบาทจากครูผู้สอน ไปเป็น Coaching ด้วยการพัฒนาศักยภาพของครูในเชิงคุณภาพ ที่จะต้องสามารถให้ความรู้ทั้งทักษะด้านอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้พิการอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อการมีงานทำและมีรายได้ดูแลช่วยเหลือตัวเอง


“จากการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหลาย ๆ จังหวัด มักจะได้พบและพูดคุยกับผู้พิการที่เรียนกับ กศน.เสมอ ซึ่งล่าสุดได้พบกับนายอภิสิทธิ์ รัตนโสภา อายุ 20 ปี ได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดรักษาอาการไขสันหลังอักเสบ ทำให้ร่างกายท่อนล่างขยับได้อย่างยากลำบาก จึงต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง และปัจจุบันนายอภิสิทธิ์ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพกับ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ในหลายกิจกรรม อาทิ ยาดม จักรสาน ศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อขาให้มีการขยับ ส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย โดยมีครูอุบลวรรณ ทองธนภัทร เป็นครูผู้สอน ซึ่งก็มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเช่นกัน แต่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนที่มีความพิการ เป็นอย่างดี


ขณะนี้กำลังพยายามหาทางผลักดันให้มีครูผู้สอนคนพิการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักและเข้าใจดีว่าต้องใช้เวลา แต่ก็พร้อมที่จะทุ่มเทและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านอาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้เรียนพิการของ กศน. ได้ในทุกที่ทุกเวลา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/2/2563