เรื่อง แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงานของหน่วยงานเนื่องจากกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน