เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นงบประมาณปี 2564