เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตำแหน่งข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563