เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอดถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประกาศ 22 ตุลาคม 2563
>