เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นั้น ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด