เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ