เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสป. และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)