เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 01 ตุลาคม 2564

1.คำสั่งที่ ศธ 0201.4/15927


 
2.รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ฯ


 
3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1992/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง