เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ