เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสป.