เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานจัดการทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ