เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ ประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ