เรื่อง การจ้างเอกชนดำเนินงาน ในลักษณะการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติ/พนักงานจ้างเหมาบริการ/บุคคลธรรมดา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน