เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเบือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 30 กันยายน 2563
>