เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเบือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ