เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 29 กันยายน 2563
>