เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรฐาน ๓๘ ค. (๒) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด