เยือน สปป.ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) – สรุปภารกิจในการเดินทางไปเยือน สปป.ลาว ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557

  • 26 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจเยี่ยม Northern Regional NonFormal Education Center
    Luang Pra Bang
    ที่เมืองหลวงพระบาง

เมื่อเวลา 12.15 น. รมว.ศธ.และคณะ ประกอบด้วยนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุรพงศ์ จำจด รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นางสาวชฎารัตน์ สิงหะเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองหลวงพระบาง โดยมี รศ.ดร.สีสมร สิดทิราดวงสา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว ให้การต้อนรับ

จากนั้น รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนหลวงพระบาง และโรงเรียนชนเผ่า (Northern Regional NonFormal Education Center Luang Pra Bang) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนทั้งด้านสามัญและอาชีพ โดยมีนักเรียนประมาณ 600 กว่าคน มีหอพักสำหรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน

รมว.ศธ. กล่าวว่า สปป.ลาวจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 5 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (ม.7) โดยการมาเยี่ยมสถานศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ที่มีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เช่น มีห้องเรียนที่เปิดสอนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างไม้ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ตรวจเยี่ยมห้องเรียนสายสามัญ เช่น การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ร้องเพลง ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ในขณะเดียวกัน รองเลขาธิการ กศน.ของไทย ก็ได้ชี้แจงให้คณะผู้บริหารและครู สปป.ลาว รับทราบถึงภารกิจการจัดการศึกษา กศน.ของไทย ที่เน้น 3 เรื่องใหญ่ คือ 1) การยกระดับคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา 2) การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเช่นเดียวกับโรงเรียนแห่งนี้ 3) การส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยประเทศไทยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมาณ 1 หมื่นกว่าศูนย์ทั่วประเทศ

การเดินทางมาครั้งนี้ จะได้พบปะกับรัฐมนตรีด้านการศึกษาและกีฬา สปป.ลาว เพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทาง สปป.ลาวต้องการให้ไทยสนับสนุนช่วยเหลือ หรือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาร่วมกัน ประเทศไทยก็ยินดีที่จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

27 กุมภาพันธ์ 2557

  • เยี่ยมชมพิพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

เมื่อเวลา 6.00 น. รมว.ศธ.และคณะ ได้ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ที่วัดแสนสุกขาราม เมืองหลวงพระบาง ร่วมกับปลัด ศธ.แห่ง สปป.ลาว และประชาชน จากนั้นได้เยี่ยมชมตลาดเช้าของเมือง และร้านกาแฟประชานิยม จนกระทั่งเวลา 9.00 น. รมว.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และวัดต่างๆ ในเมืองหลวงพระบาง จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังนครเวียงจันทน์ โดยสายการบิน Lao Airways

  • หารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ สปป.ลาว ที่นครเวียงจันทน์

เวลา 15.30 น. รมว.ศธ.และคณะ รวมทั้ง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ HE Dr Phankham Viphavanh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รวมทั้ง รมช.ศธ.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ, ปลัด ศธ.,หัวหน้ากรมประถมศึกษา-อนุบาล, หัวหน้ากรมมัธยมศึกษา, หัวหน้ากรมการศึกษานอกระบบ, หัวหน้ากรมอาชีวศึกษา และหัวหน้ากรมการศึกษาต่างประเทศ ของ สปป.ลาว

รมว.ศธ.กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ดังนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องไป จึงไม่ควรปล่อยให้ความร่วมมือดังกล่าวหยุดชะงักลงไป แม้จะเป็นช่วงที่รัฐบาลรักษาการอยู่ก็ตาม ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือต่อกันในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหากฝ่ายใดต้องการปรับปรุงแก้ไข MOU ก็พร้อมที่จะให้การพิจารณาสนับสนุนต่อไป

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษามาหลายปีแล้ว แต่ระบบการเมืองไทย อาจจะมีบางช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีบ่อย ทำให้บางช่วงอาจไม่ต่อเนื่องไปบ้าง แต่เมื่อตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง จึงเน้นนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และเน้นความร่วมมือต่างๆ ทางการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ได้แก้ปัญหาการศึกษาที่ผ่านมาของประเทศหลายเรื่อง เช่น การสแกนเด็กนักเรียน เพื่อต้องการให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน, การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน, การปรับปรุงหลักสูตร/การเรียนการสอน ที่เน้นให้ครูเปลี่ยนวิธีสอน, การสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นจุดอ่อนของไทย จึงต้องการพัฒนาให้สอนเพื่อการสื่อสารได้

ด้านการศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบฯ ประเทศไทยต้องการเน้นปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายผู้เรียนสายอาชีวะต่อสามัญจากปัจจุบัน 34:46 ในปีที่ผ่านมาให้เป็น 51:49 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งในปีนี้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 กว่าแล้ว นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 ประเทศไทย-เวียดนาม-ลาว จะจัดทำหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวะใน 3 แห่ง จาก 3 ประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนทั้งสามประเทศเรียนร่วมกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการศึกษาพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการเตรียมการพัฒนากำลังคนร่วมกัน และการเคลื่อนย้ายกำลังคนอย่างเสรี เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อีกด้วย

ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ขยายความร่วมมือกับลาวให้มากขึ้น ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโครงการโรงเรียนคู่พัฒนากับหลายประเทศแล้ว หากทางลาวมีความต้องการ ก็พร้อมจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ของไทย-ลาว ไปจับคู่ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของความร่วมมือระดับอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนครู ทั้งสองประเทศก็พร้อมที่จะดำเนินการตามความร่วมมือที่มีต่อกัน ต่อไป

28 
กุมภาพันธ์ 2557 (เช้า)

  • เยี่ยมชมโรงเรียนพอนสะหวัน กรมมหาวิทยาลัยชนเผ่า นครเวียงจันทน์

เมื่อเวลา 9.00-11.00 น. รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนพอนสะหวันฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนรับเด็กที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ของ สปป.ลาว โดยมีปลัด ศธ.แห่ง สปป.ลาว ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชม

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการรับฟังทราบว่า โรงเรียนดังกล่าวเปิดรับเด็กโดยการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ จากทุกแขวงทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี และเปิดเทอมในวันที่ 1 กันยายน โดยรับนักเรียนปีละ 96 คน แยกเป็น ม.1 จำนวน 3 ห้องๆ ละ 24 คน และ ม.5 จำนวน 1 ห้อง 24คน (ระบบการศึกษาลาวใช้ระบบประถม 5 ปี ม.ต้น 4 ปี ม.ปลาย 3 ปี) โดยนักเรียนต้องเรียนภาษาลาว อังกฤษ รวมทั้งภาษาเวียดนาม เพราะรัฐบาลเวียดนามให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและพัฒนาการศึกษาทุกๆ ปี ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบว่า หากต้องการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนทางด้านนี้ของไทย คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศธ.ก็พร้อมและยินดีที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนต่อไป

ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือน สปป.ลาวแล้ว รมว.ศธ. พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเวียงจันทน์ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย โดย Lao Airways ในช่วงบ่าย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
/ถ่ายภาพ
26/2/2557
update 27/2/2557
update 28/2/2557