เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม


          วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม” ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยงานดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ร่วมกับการแสดงศักยภาพของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและนาฏศิลป์          โครงการห้องเรียนดนตรี เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมจากทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะพื้นฐานทางดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนดนตรีไทย 9 โรงเรียน และหลักสูตรห้องเรียนดนตรีสากล 11 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางดนตรี และพัฒนาต่อยอดจนเป็นสมรรถนะที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต จากการดำเนินการที่ผ่านมาโรงเรียนในโครงการสามารถพัฒนาทักษะนักเรียนจนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และหลายโรงเรียนได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทำความตกลงในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร          นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้หลักการพัฒนาผู้เรียนว่า ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะค้นหาศักยภาพของเด็กและพัฒนาให้เกิดสมรรถนะด้านอาชีพและการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum) ดังนั้น เด็กผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา จะได้รับการเติมเต็มศักยภาพและสมรรถนะเพื่อก้าวสู่สังคมโลกยุคใหม่นี้
ที่มา : สพฐ.