เยือนเวียดนาม

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 50/2557
ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สรุปภารกิจในการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557

28 กุมภาพันธ์ 2557

  • หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมเวียดนาม

ภายหลังจากการปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงบ่ายของวันที่ 28ก.พ.2557 เสร็จสิ้นแล้ว  รมว.ศธ. พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางจากกรุงเวียงจันทน์ ไปยังกรุงฮานอย โดยสายการบิน Lao Airways ในช่วงบ่าย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557

17.00 น.  รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training) เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Prof Dr Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนาม และคณะ รวม 8 ท่าน

รมว.ศธ.แถลงถึงผลการหารือในครั้งนี้ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในหลายเรื่อง เช่น ไทยได้ขอให้เวียดนามคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเจ้าฟ้าจักรีสิรินธร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นรางวัลและให้กำลังใจครูจากประเทศต่างๆ ในการอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาค นอกจากนี้มีความร่วมมือต่างๆ เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมการสอนภาษาเวียดนามในไทย หรือการแลกเปลี่ยนการจัดส่งครูและนักเรียนระหว่างประเทศทั้งสองให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนถึงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่ไทยเห็นว่าเวียดนามมีความสำเร็จเกี่ยวกับผลคะแนนการทดสอบ PISA ในระดับที่สูงมาก จึงได้แสดงความชื่นชม พร้อมทั้งจะขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้ โดยได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศทั้งสอง เพื่อส่งบุคลากรของไทยมาหารือและแลกเปลี่ยนกับเวียดนามในโอกาสต่อไป

ในขณะเดียวกัน ได้หารือถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาต่างๆ ในการลงทุน ขาดทักษะฝีมือแรงงาน และทั้งสองต่างประเทศก็มีผู้นิยมเรียนสายอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสายสามัญ แต่ก็พยายามดำเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นในแนวทางเดียวกัน คือ ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผลิตและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับตลาดแรงงาน โดยจะมีการหารือและเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้ต่อไปด้วย

ในช่วงค่ำวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนาม และคณะ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะของ รมว.ศธ. ที่โรงแรม Metropole Hanoi

1 มีนาคม 2557

  • เปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย ที่เมืองเว้

ภายหลังจากการปฏิบัติราชการที่กรุงฮานอยเสร็จสิ้น รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเว้ (Hue) เพื่อเปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย (Vietnam-Thailand Vocational Training Center) ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมเว้

รมว.ศธ.กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย ที่วิทยาลัยดังกล่าว เพราะเห็นว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการลงทุนสูงมาก โดยวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษากว่า 7 พันคน และเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงมากในเวียดนาม ซึ่งความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์นี้เพื่อจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยต้องการที่จะพัฒนาไปถึงขั้นตอนการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เข้ามาให้บริการในเมืองเว้ด้วย โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ฟรี ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชาวเวียดนามส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านคน จากประชากร 90 ล้านคน ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวัน และจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาทั้งสองประเทศต่อไปด้วย

จากการเยี่ยมชมห้องเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม ก็พบว่ามีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนภาษาไทยมากขึ้น และส่วนใหญ่ต้องการจะมาเรียนต่อที่ประเทศไทย โดยตนได้หารือในเรื่องนี้กับรัฐมนตรีของเวียดนามไปแล้วเช่นกันว่า ประเทศไทยยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาจากเวียดนามเข้ามาเรียนต่อในไทย

ทั้งหมดนี้ เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม และพร้อมจะส่งเสริมต่อไปในจังหวัดที่สามารถไปมาหาสู่กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกันอย่างสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งได้มอบให้ สอศ.จัดระบบการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสามัญ เป็น 51:49ในปี พ.ศ.2558 และจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

 2 มีนาคม 2557

ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ รมว.ศธ.และคณะ รวมทั้งสื่อมวลชนจากประเทศไทย ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมรดกโลก ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การค้า การศึกษา ที่เมืองฮอยอัน ดานัง และโฮจิมินห์ ตามลำดับ โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
/ถ่ายภาพ
2/3/2557