เยือนซูดาน

ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ซูดาน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จชต. ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้นำศาสนา ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐซูดาน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557

  • พบปะหารือกับ Prof. Balal, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติอาฟริกา (International University of African) หรือ IUA

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ (เดิมเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ต่อมาเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาของรัฐ ทำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศอาหรับมากขึ้น) ปัจจุบันมีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติร้อยละ 75 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 12,000 คน โดยร้อยละ 50 เป็นนักเรียนจากประเทศในทวีปแอฟริกา และขณะนี้รัฐบาลซูดานได้ให้ทุนกับนักเรียนไทย จำนวน 60 ทุนผ่านสำนักจุฬาราชมนตรี

IAU เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีภาควิชา 11 คณะ เปิดสอนทั้งสายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่นักเรียนไทยศึกษาอยู่ใน 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ชารีอะ) คณะอูซูลุดดิน มีนักศึกษาไทยเรียนคณะแพทยศาสตร์เพียง 1 คน ซึ่งอธิการบดีแจ้งว่า ประสงค์จะให้นักศึกษาไทยได้ศึกษาในวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งตรงกับการสนับสนุนนักเรียนไทยมุสลิมให้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นด้วย หากมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับ IUA เพิ่มขึ้นก็จะสามารถเพิ่มจำนวนทุนแก่นักศึกษาไทยในอนาคต อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมนักเรียนไทยถึงความประพฤติที่ดี เช่น ความสุภาพ ความมีน้ำใจ

พบปะ พูดคุยและเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาในซูดาน ประมาณ 300 คน

รวมถึงมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเช่น Al-Neelian University ส่วนใหญ่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ อิสลามศึกษา ศิลปศาสตร์เอกภาษาอาหรับ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ โดยได้รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่องการสนับสนุนและการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนไทยในซูดาน การให้ทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพ การให้สวัสดิการและความเป็นอยู่ การจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องภาษาอังกฤษ กฎหมายทั่วไปของไทย การเทียบวุฒิการศึกษา เป็นต้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งต่อนักเรียนไทย นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมนักเรียนไทยในซูดาน ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับสมาคมนักศึกษาไทยด้วย

การหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศซูดานและปลัดกระทรวงอุดมศึกษา

เห็นชอบในการขยายและส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับซูดานให้กระชับมากขึ้น รมว.ศธ.กล่าวว่า เนื่องจากมีนักศึกษาไทยจาก จชต.มาศึกษา ในซูดาน 312 คนเมื่อนักศึกษาเรียนจบกลับไปเมืองไทย จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากประเทศซูดาน ไปพัฒนาและแก้ปัญหาใน จชต. ต่อไป
ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม การเกษตร และด้านภาษา
การฝึกอบรมด้านวิชาการของบุคลากรทั้งด้านการศึกษา และอื่นๆ
การทำวิจัยร่วมกัน (Joint Project) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และอาจารย์ ทำความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยซูดานการเกษตร การประมง

การหารือระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของซูดาน (อาดัม อับดุลเลาะห์ โนมูฮัมหมัด)

ซึ่งดูแลด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาในหลายระดับ ดังนี้

– การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (Exchange of Students Teachers & Personnel)
– การแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาอาหรับ ครูสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสาขาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เป็นต้น

– เสนอให้มีการทำบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินการในระดับสำนักงานปลัดกระทรวง จะมีการจัดส่งคณะทำงานชุดเล็ก ประมาณ 5 คน ประชุมหารือในรายละเอียดต่อไป
– สำหรับเรื่องการจัดการศึกษานั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร โดยฝ่ายไทยขอความร่วมมือซูดานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อในซูดาน เช่น การลดค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การเปิดโอกาสให้มีการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยซูดาน และการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อในสาขาที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะสาขาวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ นักศึกษาไทยได้มีข้อเสนอแก่รัฐบาลไทย ในเรื่องการดูแลเรื่องที่พักของนักศึกษาไทย  การหารือเรื่องการเทียบวุฒิของนักศึกษาไทยที่จบจากซูดาน โดยจะมีการหารือกับ ก.พ.ต่อไป  การโอนเงินจากไทยให้กับนักศึกษาที่เรียนในซูดาน ควรให้มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งขอให้สนับสนุนทุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาไทยในซูดาน ตลอดจนการสร้างสำนักงานสมาคมของนักศึกษาไทยในซูดาน ซึ่งปัจจุบันยังใช้ตู้คอนเทนเนอร์

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
ข้อมูล
: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12/5/2557